Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

Amenzi ITM

Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi sancționați de către inspectorii de muncă cu amenzi substanțiale de până la 100.000 lei în funcție de gravitatea faptei.

Inspectorii de muncă au dreptul să dispună sistarea activității sau oprirea din funcțiune a echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol grav sau iminentă de accidentare ori de îmbolnăvire profesională. În consecință, aceștia pot suspenda sau chiar retrage autorizația de funcționare.

Inspectoratul teritorial de muncă are dreptul să dispună măsuri atunci când angajatorul nu își îndeplinește obligațiile legale, dar și să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la abaterile considerate infracțiuni. Printre aceste măsuri se numără și sancționarea angajatorilor care încalcă legislația muncii cu amenzi al căror cuantum variază în funcție de gravitatea faptei.

Specialiștii Consultia sunt aici pentru a susține angajatorul în aplicarea corectă a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă astfel încât compania să funcționeze în conformitate cu legile în vigoare, iar controalele ITM să nu fie un motiv de îngrijorare pentru angajator.

Contravenții

Conform legislației securității și sănătății în muncă, sunt prevăzute următoarele contravenții:

Nr. crt. Cerința Legislativă Prevedere Articol Amendă Lei
1 ART.39(2) Neîntocmirea de către angajator a unui plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității. Art.13(b) 5.000-10.000
2 Neobținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale. Art.13(c) 5.000-10.000
3 Modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane. Art.13(p) 5.000-10.000
4 Neasigurarea de echipamente individuale de protecție. Art.13(r) 5.000-10.000
5 ART.39 (4) Nerealizarea și neposedarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Art.12(1) lit.a 4.000-8.000
6 Neluarea deciziilor asupra măsurilor de protecție câte trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat. Art.12(1) lit.b 4.000-8.000
7 Neadoptarea, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. Art.13(a) 4.000-8.000
8 Nestabilirea pentru lucrători, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate. Art.13(d) 4.000-8.000
9 Neelaborarea instrucțiunilor proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. Art.13(e) 4.000-8.000
10 Neasigurarea și necontrolarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe. Art.13(f) 4.000-8.000
11 Neasigurarea informării fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare. Art.13(h) 4.000-8.000
12 Neluarea măsurilor pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică. Art.13(i) 4.000-8.000
13 Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic, ulterior angajării. Art.13(j) 4.000-8.000
14 Nu se tine evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art.7, alin.4, lit.e. Art.13(k) 4.000-8.000
15 Nu se asigură funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice. Art.13(l) 4.000-8.000
16 Nu prezintă documentele și relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor. Art.13(m) 4.000-8.000
17 Nu desemnează, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. Art.13(o) 4.000-8.000
18 Nu asigură condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire SSM, în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său. Art.20 4.000-8.000
19 Nu efectuează cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă. Art.29(1) lit.a 4.000-8.000
20 Nu înregistrează și nu raportează accidentul de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, precum și la asigurator. Art.32(2) 4.000-8.000
21 Art.39(5) Nerespectarea obligațiilor referitoare la evaluarea riscurilor, îmbunătățirea nivelului securității și protecției sănătății lucrătorilor, consultarea lucrătorilor și permiterea accesului în zonele cu risc ridicat numai a lucrătorilor instruiți corespunzător. Art.7(4) 3.500-7.000
22 Nerespectarea obligațiilor referitoare la utilizarea în comun, de către angajații unor societăți distincte, a acelorași locuri de muncă. Art.7(5) 3.500-7.000
23 Implicarea financiară a lucrătorilor în măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă. Art.7(6) 3.500-7.000
24 Nerespectarea prevederilor referitoare la lucrătorii desemnați. Art.8 3.500-7.000
25 Neinformarea lucrătorilor ce pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile și măsurile aferente acestui pericol. Art.11(1) 3.500-7.000
26 Neasigurarea pregătirii acelor lucrători ce pot fi expuși unui pericol grav și iminent pentru a fi pregătiți în situația când șeful ierarhic superior nu poate fi contactat. Art.11(3) 3.500-7.000
27 Neasigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Art.13(q) 3.500-7.000
28 Neacordarea echipamentului individual de protecție nou în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție. Art.13(s) 3.500-7.000
29 Necomunicarea evenimentelor (definite conform art.5, lit. f) către ITM. Art.27(1) lit.a 3.500-7.000
30 Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces asiguratorului conform Legii 346/2002. Art.27(1) lit.b 3.500-7.000
31 Art.39(6)lit.a Neluarea tuturor măsurilor necesare organizării activităților de prevenire și de protecție (în funcție de mărimea întreprinderii, riscuri, dispersia teritorială, competențe etc.). Art.9(1) 3.000-6.000
32 Nerespectarea obligațiilor referitoare la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile stabilite, a legăturilor cu serviciile specializate etc. Art.10 3.000-6.000
33 Nerespectarea prevederilor referitoare la informarea lucrătorilor privind riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție generale și specifice fiecărui post de lucru. Art.16 3.000-6.000
34 Art.39(6)lit.b Neacordarea alimentației de protecție conform contractului colectiv de muncă (contractului individual de muncă). Art.14 3.000-6.000
35 Neacordarea materialelor igienico-sanitare conform contractului colectiv de muncă (contractului individual de muncă). Art.15 3.000-6.000
36 Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenți. Art.34(1) 3.000-6.000
37 Art.39(7) Prejudicierea lucrătorilor care, în caz de pericol grav și iminent părăsesc locul de muncă/zona periculoasă. Art.11(2) 2.500-5.000
38 Sancționarea lucrătorilor care acționează imprudent sau dau dovadă de neglijență gravă. Art.11(4) 2.500-5.000
39 Îngrădirea accesului lucrătorilor desemnați/a reprezentanților lucrătorilor la evaluarea riscurilor și la măsurile de protecție, orice informații, evidențe și rapoarte în domeniul SSM. Art.17 2.500-5.000
40 Neorganizarea și nefuncționarea Comitetelor de securitate și sănătate în muncă. Art.19 2.500-5.000
41 Nerespectarea prevederilor referitoare la cheltuielile cu instruirea lucrătorilor, efectuarea instruirii în timpul programului de lucru. Art.21 2.500-5.000