Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

Digitalizarea activitatii de prevenirea si stingerea incendiilor conform legii 208/2021

22 Martie 2023, de Petrica Muresan
DISPOZITII INVOCATE, IN DIVERSE JUDETE, ca baza legala a obligatiei de instruire și sancționare a încălcării obligației de instruire a salariaților in domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile**) Articolul 3 Conducătorii instituțiilor publice, patronii și managerii operatorilor economici sunt obligați, potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/1997 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, să organizeze și să execute instruirea în domeniul situațiilor de urgență pe baza prezentelor dispoziții generale și a reglementărilor specifice. Articolul 6 (1) Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se realizează prin instructaje și prin participarea la cursuri, aplicații, exerciții practice și antrenamente, în funcție de tipurile de risc specifice. (2) Periodicitatea aplicațiilor, exercițiilor și a antrenamentelor este stabilită de Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor. Articolul 7 Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență este obligatorie și trebuie să aibă un caracter permanent și susținut în timpul desfășurării procesului de producție și la locul de muncă. Articolul 8 (1) Conducătorii instituțiilor publice, patronii și managerii agenților economici au obligația să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaților și în funcție de specificul activității desfășurate de fiecare unitate. Articolul 17 La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmărește să se asigure participanților cunoștințe referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice ale substanțelor, materialelor și produselor utilizate la locul de muncă; Articolul 21 Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariați pe o durată de cel puțin două ore și are ca scop împrospătarea, completarea și detalierea cunoștințelor dobândite prin instructajul introductiv general și prin instructajul specific locului de muncă. Articolul 22 Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale și a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituțiilor, manageri sau patroni. Articolul 23 Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariați, se structurează de regulă astfel: a) actele normative care reglementează managementul situațiilor de urgență, activitatea de apărare împotriva incendiilor și activitatea de protecție civilă; b) obligațiile generale și specifice ce revin fiecărei categorii de salariați c) condițiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și avariilor tehnologice și cauzele potențiale (riscurile) de incendiu și/sau explozie specifice; normele, regulile și măsurile de prevenire a acestora; d) descrierea, funcționarea, întreținerea și modul de utilizare a instalațiilor și sistemelor de protecție destinate prevenirii avariilor tehnologice și incendiilor; e) modul de acțiune a salariaților în cadrul serviciilor de urgență și în sprijinul acestora pentru realizarea intervenției operative și pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență. Articolul 24 Tematica orientativă se adaptează și se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile și învățămintele rezultate din: a)controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale și îndeplinirea sarcinilor stabilite; b)natura, frecvența și amploarea incendiilor, exploziilor și altor situații de urgență produse pe raza teritorială a unității sau în sectoare de activitate similare; c)modificări ale legislației specifice. Articolul 25 În graficul anual de instruire se menționează periodicitatea instructajelor și se precizează zilele în care acestea se execută eșalonat, pe locuri de muncă și categorii de salariați. Articolul 26 Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabilește de conducerea operatorului economic sau a instituției publice în funcție de specificul condițiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene: • – cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcții de execuție sau operative, care sprijină serviciile de urgență (structurile de răspuns) în cazul producerii situațiilor de urgență; • – 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, mașini, utilaje și instalații tehnologice (tehnicieni, maiștri, subingineri, ingineri), precum și pentru analiști, cercetători și personalul din laboratoare; • – 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din secțiile și sectoarele de producție, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreținere și reparații, investiții, transporturi, precum și pentru cel care lucrează în instituții publice; • – 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuții de organizare, conducere și control (șefi de secții, ateliere, instalații, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituției, precum și pentru cel din structura autorităților publice locale, a administrației publice centrale și a instituțiilor statului. Articolul 40 Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituției se desfășoară cu persoanele care execută temporar activități în locurile din incinta operatorului economic sau a instituției respective unde sunt prezenți factori de risc potențial generatori de situații de urgență, după cum urmează: a) personalul societăților comerciale de construcții-montaj și instalații; b) personalul societăților comerciale de reparații, revizii, întreținere și de service; c) personalul care efectuează transport de materiale periculoase; d) personalul de pază aparținând altor societăți comerciale sau firme specializate; e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane. Articolul 41 Locurile din incinta operatorului economic sau a instituției pentru care se execută instructajul pentru personalul prevăzut la art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conducătorului instituției publice, al managerului sau al patronului. Articolul 45 Instruirea în domeniul situațiilor de urgență se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire Articolul 47 După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fișelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. Articolul 48 După completare, fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență se semnează de persoana instruită și de către persoanele care au efectuat și au verificat instructajul. Articolul 49 Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta și-a însușit cunoștințele. Articolul 51 Organizarea activității de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele: a) responsabilitatea conducătorului instituției, managerului sau patronului privind informarea și instruirea salariaților cu privire la actele normative, normele, regulile și măsurile specifice instituției ori operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situațiilor de urgență, precum și asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/1997 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 , cu modificările și completările ulterioare; b) respectarea principiului responsabilității conducătorului instituției, managerului sau patronului privind verificarea însușirii de către salariați a obligațiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor și situațiilor de urgență; c) asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaților în domeniul incendiilor, exploziilor și situațiilor de urgență. Articolul 56 Instructajele în domeniul situațiilor de urgență se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate și aprobate de conducătorul instituției, de manager sau de patron. Ordin 163/2007 – pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor Articolul 107 Pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor în siguranță în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri: e) organizarea și desfășurarea, periodic, de exerciții și aplicații cu salariații, în condițiile legii. LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*)privind protecția civilă Articolul 28 (1) Conducătorii instituțiilor publice, patronii și managerii operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligații principale:f) organizează instruirea și pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă; LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor Articolul 21Utilizatorul are următoarele obligații principale: b) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator; c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară; Articolul 45 Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează: IV. cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei: e) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) și c); HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei: k) neorganizarea şi nedesfăşurarea de activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum şi cu persoanele din afara operatorului economic sau instituţiei care au acces în locuri cu risc de incendiu; Analiza făcută pe textele de lege invocate de catre ISU, în 22 de județe din tară, în individualizarea faptei contravenționale constând în neefectuarea instruirii lucrătorilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor, a condus la următoarele concluzii : • nu există o interpretare și aplicare unitară a normelor care reglementează activitatea de instruire a salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendilor • 19 din cele 22 de județe analizate își fundamentează sancțiunea contravențională pe prevederile art.1 pct.4 lit.k din Hotararea 537 din 2007, coroborat cu diverse obligații referitoare la instruire prevăzute in: • OMAI 712/2005 : ◦ Art.26, art.48,art.45, art.22, art.49, art.7, art.8, art.6, art.17(1)a, art.3, art.47, art.25, art.22, art.51, art.40, art.41, art.21, art.23, art.24, art.56 • OMAI 163/2007 ◦ Art.107(e) • Legea 481/2004 ◦ Art.28(1)f - precizez că obligația prevăzută de acest articol nu este calificată ca fiind faptă contravențională si nu este sancționată de prevederile Legii 481/2004. - 1 județ iși fundamentează sancțiunea contravențională pe prevederile art.45/ IV /e din Legea 307/2006, coroborat cu obligația reglementată de art.26 din OMAI 712/2005 . Fapta contravențională prevazută de art.45/IV/e din legea 307/2006 sancționează încălcarea prevederilor art.21 (b),(c) din aceiași lege, care nu au nicio legătură cu instruirea lucrătorilor. Prin urmare, coroborarea art.26 din OMAI 712/2005 cu art.45/IV/e din Legea 307/2006 este netemeinică iar sancțiunea aplicată este nelegală. Se observă că Hotărârea 537/2007, deși este emisă ulterior emiterii Ordinului 712/2005, nu face trimitere expresă la acest ultim act normativ însă, având în vedere scopul pentru care sunt emise ordinele de ministru (lămurirea modului de interpretare și aplicare a legii) , apreciem că cele două acte normative trebuie interpretate coroborat pentru că aducerea la îndeplinire a obligației de instruire să aibe în vedere tipurile de instruire reglementate, periodicitatea, durata acestora, persoanele implicate și modalitatea de consemnare. Dacă nerespectarea tipului, periodicității, duratei sau conținutului instructajului pot constitui elemente constitutive ale contravenției constând în ” nedesfăşurarea de activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar” pentru ca , în acest fel, nu se atinge scopul pentru care a fost instituită obligația, și anume transmiterea către angajat a noțiunilor legate de prevenirea și stingerea incendiilor, în ceea ce privește consemnarea instruirii se constată că aceasta reprezintă o obligație subsecventă procesului de instruire și are drept scop constituirea probei care să ateste aducerea la îndeplinire a obligației de instruire. Având în vedere că ordinele de ministru se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului, o eventuală condiție de existență valabilă a inscrierilor efectuate în documentul care atestă aducerea la îndeplinirea obligatiei de instruire ( fișa individuală de instruire ), ar trebui reglementată ( sub aspectul existenței și al sancțiunii nulității) tot în Hotararea 537/2007 (actul normativ care instituie obligația principală - cea de instruire) și sancțiunile aferente. ( Precizez că nulitatea este sancțiunea ce intervine, dacă legea nu dispune altfel, în cazul în care, la încheierea actului juridic , nu se respectă dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de validitate ale acestuia, astfel încât respectivul act nu va mai produce, în tot sau în parte, efecte juridice.). Efectul juridic pe care îl produce fișa individuală de instruire este dat de dovedirea efectuării instruiri lucrătorului, în forma și la termenele impuse. Condiția de existență valabilă a acestui document este dată de asumarea de către parțile semnatare a mențiunilor stabilite prin modelul cadru al fișei de instruire, asumare exprimată prin semnatura care exprimă acordul liber de voință al parților semnatare. Este important de precizat că valabilitatea unei semnături este dată de exprimarea acordul de voință neviciat în legatură cu conținutul documentului asumat prin semnătura, și nu de instrumentul utilizat pentru aplicarea semnăturii ( pix cu pasta, creion chimic, stilou, amprentă sau semnatură electronică) Un alt aspect care poate fi supus atenției, în ceea ce privește practica neunitară și relevantă dată de raportarea valabilității instruirii doar dacă aceasta este consemnată în conformitate cu prevederile art.47 din OMAI 712/2005, rezultă și din faptul că, din analiza efectuată pe practica celor 22 de județe supuse analizei, doar un singur județ a invocat, în constatarea contravenției privitoare la neinstruirea salariaților, prevederile art.47 din OMAI 712/2005. Asta înseamnă că prevederea care impune consemnarea instruirii cu pastă sau cerneală nu este interpretată de reprezentanții ISU în sensul în care această consemnare este de natură să confere valabilitate obligației de instruire, ci reprezintă doar un mijloc de probă, cu o formă prestabilită prin prevederile OMAI 712/2006. AparițiaLegii 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative , a dus la completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii și a Legiisecurității și sănatății în muncă nr. 319/2006, dupa cum urmează: Avand in vedere prevederile Legii 208/2021, prin care legiuitorul a stabilit că toate documentele ce derivă din existența validă a unui contract individual de muncă pot fi intocmite in format electronic și semnate cu semnatură electronică, semnatură electronică avansată sau semnatură electronică calificată, în functie de modalitatera stabilită prin prevederile regulamentului de ordine interioara. Raportând obligația angajatorului privitoare la efectuarea și consemnarea efectuării instruirii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, la prevederile art. 16(12) din Legea 53/2003 – Codul Muncii – astfel cum aceasta a fost modificată prin prevederile legii 208/2021, se poate constata că documentul care atestă îndeplinirea obligației referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor este un document rezultat din încheierea contractului individual de muncă și care, potrivit noilor reglementări privitoare la digitalizarea relațiilor de muncă, poate fi întocmit în format electronic și semnat cu semnatură electronică. Chiar dacă în acest moment, art.47 din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor prevede că : ”După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fișelor individuale de instructaj, înscrisul efectuandu-se cu pastă sau cu cerneală” , din interpretarea coroborativă a acestuia cu prevederile art.16(12) din Legea 53/2003 și având în vedere principiile referitoare la forța juridică a actelor normative consacrate de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, rezultă în mod indubitabil că această consemnare a efectuarii instruirii lucrătorilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor poate fi făcută în format electronic și semnată cu semnatura electronică, alternativ cu posibilitatea ca aceasta obligație să fie îndeplinită prin completarea fișelor individuale de instructaj ”cu pastă sau cu cerneală”. În ciuda acestor evidențe de ordin juridic, prevederea expresă cuprinsă în conținutul art.47 din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, face ca interpretarea acestora să nu fie întotdeauna coroborativă, ceea ce poate conduce la ignorarea noilor reglementări aduse de Legea 208/2021 și pe cale de consecință, la apariția unei practici neunitare la nivelul inspectoratelor judetene pentru situații de urgență. În lipsa unei interpretari coroborative a prevederilor art.47 din Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor cu prevederile art. 16(12) din Legea 53/2003 se ajunge în situația în care agentul constatator din cadrul structurilor inspectoratelor judetene pentru situații de urgenta să dispună întocmirea și completarea fișelor individuale de instructaj ”cu pastă sau cerneală”, chiar dacă se constată că această obligație a fost adusă la îndeplinire de către angajator și consemnată în format electronic. Se ajunge, în aceasta situație nedorită, la un formalism excesiv și la punerea angajatorilor în situația de a consuma resurse și timp pentru îndeplinirea unei formalități care nu mai are nicio relevanță juridică atâta vreme cât obligația privind instruirea a fost adusă la îndeplinire și a fost consemnată pe un document electronic pe care toate părțile implicate au aplicat o semnatură electronică, validă din punct de vedere juridic. Desi opinile sunt impărțite în ceea ce privește aplicabilitatea regulilor privind utilizarea documentelor electronice, consacrate de codul muncii, în ceea ce privește modalitatea de întocmire a documentelor de instruire și consemnare a instruirii din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, este evident faptul că fișa de instruire prevazută de OMAI 712/2005 reprezintă un document subsecvent contractului de muncă, căruia îi sunt aplicabile prevederile codului muncii sub aspectul modalității de întocmire valabilă. Această evidență rezultă, în mod explicit, din denumirea OMAI 712/2005 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea SALARIAȚILOR în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile și din art.10 din Codul Muncii, stabileste că, ”Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu”. Din interpretarea coroborativă a definiției date contractului de muncă de art.10 din codul muncii și denumirea OMAI 712/2005 , rezultă în mod indubitabil că fișa de instruire este un act subsecvent contractului de muncă și care derivă , din punct de vedere al obligației de întocmire, din încheierea contractului de muncă. În lipsa existenței contractului de muncă nu avem o persoană care să aibe calitatea de salariat și în legatură cu care să existe obligația de instruire și consemnare în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, așa cum prevede OMAI 712/2005. Concluzia care se desprinde din analiza textelor de lege mai sus amintite, este că utilizarea documentelor electronice în ceea ce privește consemnarea instruirii salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor este legală, rezultă din interpretarea coroborativă a textelor de lege și din aplicarea principiilor de drept care reglementeaza normele de tehnică legislativă chiar dacă, la acest moment, nu există o prevedere expresă și explicită care să prevadă utilizarea documentelor electronice și a semnăturii electronice în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.
Măsura dispusăBaza legală incălcatăCuantumBaza legală de sancționare
AlbaNu se respecta intervalul de timp intre doua instructaje periodice pentru tot personalul angajatOMAI 712/2005 art 262500-5000HGR 537/2007 art. 1, alin. (4), lit. "k"
ALBAExista fise individuale de instructaj care nu sunt semnate de catre persoanele instruiteOMAI 712/2005 Art 48--
BrailaNu se respecta intervalele de timp intre instructajele periodice in domeniul SU cu personalul care are atributii in echipele de interventie la locul de muncaOMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
BrailaInstructajele periodice in domeniul SU nu au fost consemnate in fisele individuale de instructaj pe lunile ….OMAI 712/2005 art 452500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit K
BrasovIntervalul de timp dintre 2 instruiri periodice petru angajati a fost depasit (maxim 30 de zile - pentru luna ………. nu s-a efectuat instructajul)OMAI 712/2005 art 265000-10000L 307/2006 art 45 pct IV lit c
BrasovUnii dintre salariatii cu functie de executie, care sprijina serviciile de urgenta, nu sunt instruiti lunar in domeniul SU (cel mult 30 de zile)OMAI 715/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
BrasovUnele persoane cu functii de executie nu sunt instruite lunar, sunt situatii cand se depasesc 30 zile intre doua instructaje OMAI 712/2005 Art 265001 - 10000Legea 307/2006 Art 45/IV/e
Buzaunu se respecta intervalele de timp intre instructajele periodice in domeniul SU cu personalul functii de executieOMAI 712/05 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
ConstantaNeasigurarea instruirii personalului cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta cu respectarea periodicitatii maxime impuse (30 de zile)OMAI 712/2005 art 3 corob cu art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit c
CovasnaUnele fise individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta nu sunt semnate de titularii acestoraOMAI 712/2005 art 482500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
Covasnanu se respecta intervalul de timp dintre doua instructaje pentru personalul angajat, iar unele fise de instruire nu sunt semnate de persoanele instruiteomai 712/2005 art 222500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
CovasnaInstruirea in domeniul SU nu se executa corespunzator - personalul din echipa de prima interventie in caz de incendiu de pe locul de munca nu este instruit lunar OMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
DambovitaNu se respecta intervalul de timp dintre doua instructajeOMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
DambovitaNu se respecta intervalul de timp intre doua instructaje periodice stabilit de conducerea op ec cu respectarea termenului : cel mult o luna (30 de zile)OMAI 712/2005 art 262500-500HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
DambovitaNu se respecta intervalul de timp intre doua instructaje in domeniul SUOMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
DambovitaNu se respecta intervalul de timp intre doua instructaje periodice privind instruirea salariatilor in domeniul SU pentru personalul cu functii de executie OMAI 712/2005 art 8 alin 1 art 26 si art 482500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit K
GalatiNu a fost executata instruirea salariatilor privind modul de deschidere a usilor de evacuare in cazul producerii unei situatii de urgentaOMAI 712/2005 art 51 modif cu OMAI 786/20052500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
GIURGIUInstruirea salariatilor in domeniul sItuatiilor de urgenta nu are caracter permanent OMAI 712/2005 Art 72500 - 5000HGR 537/2007 Art 1, alin 4, lit K
GIURGIUAdministratorul / managerul operatorului economic nu a asigurat instruirea intregului personal deoarece: - o parte din angajati nu au semnat in fisele individuale din luna ...... - instructajul in domeniul SU pentru personalul din afara operatorului economic (personal de paza) nu este efectuat pe baza unui proces verbalOMAI 163/2007 art 23 lit c si OMAI 712/2005 art 8 alin 1 si art 40-412500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
GorjInstruirea in domeniul SU nu se executaOMAI 712/2005 art 72500+5000HG 537/2007 art 1 alin 3 lit K
GorjInstruirea salariatilor in domeniul SU nu se executa la termen conform prevederilor legaleOMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
GorjO parte din fisele individuale de instruire ale salariatilor in domenul SU nu sunt semnate de persoanele instruiteOMAI 712/2005 art 482500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
GorjO parte din fisele individuale de instruire ale salariatilor in domeniul SU nu sunt semnate de persoanele instruireOMAI 712/2005 art 26--
GORJInstruirea periodica a personalului salariat nu respecta periodicitatea impusa de legislatia vigoare in domeniul SU (mai mult de 30 de zile intre instruiri)OMAI 712/2005 art 7 si 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit K
GORJInstruirea salariatilor in domeniul SU nu se executa pentru o parte dintre salariati (fise nesemnate)OMAI 712/2005 art 72500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
GORJInstructajul periodic in domeniul SU nu se executa /intervalul de timp intre doua instructaje periodice depaseste termenul de 30 de zile OMAI 712/2005 art 72500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
GorjInstruirea pentru o parte din salariati nu se executa intrucat in fisele individuale de instruire ale salariatilor s-a consemnat intruirea tuturor salariatilor pe data de ......., iar conform planificarii lunare, o parte din persoanele instruite se aflau in CO/liber. OMAI 712/2005, art 72500 - 5000HGR 537/2007, art 1 pct 4, lit e)
HarghitaNu toate fisele individuale de instructaj au fost semnate dupa completare de catre persoanele care au fost instruiteOMAI 712/2005 art 481000-2500HG 537/2007 art 1 pct 3 lit b
IALOMITANu se asigura instruirea periodica a salariatilor in domeniile prevenirii si stingerii incendiilor si protectiei civile OMAI 712/2005, modificat prin OMAI 786/2007, art 3, 7, 8 2500 - 5000HGR 537/2007, art 1, pct 4 lit k)
IalomitaNu se respecta intervalul de timp intre doua instructaje periodice stabilit de conducerea op ec cu respectarea termenului : cel mult o luna (30 de zile)OMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
IASINu este asigurata de catre administratorul unitatii instruirea corespunzatoare a intregului personal angajat in munca in domeniul SU, in raport cu nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitatilor desfasurate de fiecare. Unele instruiri nu erau efecutate corect.OMAI 712/2005 art 8 alin 1 OMAI 786/20052500-2500HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
IlfovNu se respecta in totalitate intervalul de timp (30 de zile, exponential si celelalte perioade) intre doua instructaje periodice cu 2-4 zile, dupa cum rezulta din inscrisurile in fisele individuale de instructaj in domeniul SU, rubrica II OMAI 712/05 art 21-25; 26; art 45-50; 2500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
IlfovNu se respecta intervalul de timp intre doua instructaje periodice (cel mult o luna- 30 zile, respectiv trimestrial - 90 zile; cu 2-5 zile in afara perioadei/termenului legal) in toate fisele individuale de instruire SUOMAI 712/05 art. 25,26 corob cu art 45-502500-5000HG 537/07 art. 1 pct.4 lit. k
MaramuresNu sunt consemnate instructajele periodice in domeniul SU prin semnare in fisele individuale pentru anul ….. a persoanei care a participat la instruire si cea care si-a insusit cunostinteleOMAI 712/2005 art 492500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
MaramuresNu sunt semnate fisele de instructaj periodic in domeniul SU pentru instructajul periodic efectua in luna ianuarie 2021OMAI 712/2005 art 482500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
MaramuresNu se consemneaza in fisele de instruire activitatea prin semnarea persoanei care a efectuat si cel care si-a insusit instruireaOMAI 712/2005 art 482500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
MaramuresNeefectuarea instructajului in domeniul SU pentru 3 angajatiOMAI 712/2005 art 7, 452500-5000HG 537/2007 art 1 pct IV lit k
MARAMURESnu se executa instruirea periodica a personalului conform tematicii de instruire OMAI 712/2005 art 222500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
MehedintiInstructajul periodic al salariatilor in domeniul SU nu se executa pe baza unor materiale scriseOMAI 712/05 art. 56--
OLTInstruirea salariatilor in domeniul SU nu are un caracter permanent si sustinut in timpul desfasurarii procesului de productie si la locul de munca.OMAI 712/2005 art 7--
OltNu s-a instruit personalul cu privire la modul de actiune in caz de evacuare in SUOMAI 1184/2006 art 19 lit e--
SalajNu s-a efectuat instruirea salariatilor pe luna in curs OMAI 712/2005 art 6, 7 si 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
SalajInstructajul periodic nu are un caracter permanent si sustinut pentru intreg personal (neefectuat instructajul pentru persoanele libere)OMAI 712/2005 art 7 si art 252500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit K
SalajInstructajul la locul de munca nu este efectuat pentru personalul ca a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncaOMAI 712/2005 art 17 alin 1 lit a2500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit K
SalajNu s-a efectuat instruirea personalului pe linia Su - persoana instruita si persoana care a efectuat instructajul nu au semnat in fisa de instruireOMAI 712/2005 art.48-492500-5000Hg 537/2007 art.1, pct. 4, lit. k
Satu MareNu este desfasurata activitatea de instruire in domeniul aii cu personalul angajat permanent sau temporar, realizata prin exercitii si aplicatii practice de evacuare si salvare a utilizatorilor, cu salariatii, in conditiile legii.OMAI 163/2007 art. 107 lit. e2500-5000Hg 537/2007 art.1, pct. 4, lit. k
Satu MareNu se organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind aii si pcOMAI 712/2005 art 3 L481/2004 art 28 lit f2500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
Satu MareNu se organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civilaL 481/2004 art.28, lit.f- 
SibiuNu s-a organizat si desfasurat activitatea de instructaj in domeniul PSI/SUOMAI 712/2005 art.3-Hg 537/2007 art.1, pct. 4, lit. a
TeleormanDupa completarea fiselor individuale de instructaj, acesteau nu au fost semnate de catre toate persoanele instruite si de catre persoana care a efectuat instruireaOMAI 712/2005 art 482500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
TeleormanIntervalul de timp intre doua instructaje periodice nu este stabilit in functie de specificul conditiilor de munca, cu respectarea termenelor stabilite de conducatorul societatii comercialeOMAI 712/2005 art. 262500-5000HG 537/2007 art 1 pct 4 lit k
TeleormanInstruirea in domeniul SU nu se certifica prin inscrisuri realizate, in fisele individuale de instructaj in domeniul SU, cu pasta sau cernealaOMAI 712/05 art 47--
TELEORMANDupa completare, fisele individuale de instructaj in domeniul SU nu sunt semnate de persoana care a efectuat si verificat instructajulOMAI 712/2005 art 48 si OMAI 786/20052500-5000OMAI 712/2005 art 48
TeleormanDesi se executa instructajul periodic pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire aprobate de manageri sau patroni, intervalul de timp dintre doua instructaje periodice depaseste 30 de zile.OMAI 712/2005 art 262500-5000HG 537/2007 art 1 alin 4 lit k
VasluiNu sunt respectate prevederile dispozitiilor generale referitor la instruirea in domeniul SU a salariatilor: - nu se executa instruirea in domeniul SU pt personalul din afara operatorului economic - paza: - o parte din fisele de instruire nu sunt semnate de persoana instruitra" - nu au fost prezentate testarile anualeOMAI 712/2005 art 26 si 40 lit a si b2500-5000HG 537/2006 art 1 pct 4 lit k